201909mapa dzierzawy umowy 1

Mapa przedsiębiorców w SAG (04-2020 r.) plik jpg 1,4 MB

Mapa terenów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (06-2016 r.) plik jpg 2 MB

Zestawienie firm produkcyjnych i usługowych w SAG

FORMULARZ dla przedsiębiorców składających ofertę na dzierżawę nieruchomości na terenie SAG w  Nowym Targu (plik PDF, plik LibreOffice lub MS Word 2007-2016)

Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu o pow. ok. 11,5 ha czeka na inwestorów. Droga wraz z infrastrukturą dla obsługi SAG uzyskała już pozwolenie na użytkowanie.

Nowotarska SAG posiada drogę wraz z placem do zawracania, sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz chodniki i oświetlenie drogowe. Ponadto istnieje możliwość realizacji przyłącza energetycznego i gazowego.

SAG w Nowym Targu zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Nowy Targ pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ul. Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu SAG przebiega droga wojewódzka DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ – Jurgów – granica państwa. Teren SAG zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Obszar SAG objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6.I jako obszar 5P/U. Zakresem SAG objęta jest również część drogi określonej symbolem 2 KD-L oraz część drogi 1 KDL.

Utworzona SAG w Nowym Targu pozwala podmiotom gospodarczym na lokalizację działalności w zakresie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do ich funkcjonowania. Zakazana jest realizacja przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności nie dopuszcza się lokowania na terenie strefy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym instalacji oraz budynków i budowli służących do produkcji mas bitumicznych, betonu, związanych z odzyskiem i unieszkodliwianiem wszelkich odpadów, punktów do zbierania oraz przeładunku odpadów w tym złomu oraz instalacji, budynków i budowli związanych z chowem, hodowlą i ubojem zwierząt.

Celem bezpośrednim projektu „Utworzenie SAG w Nowym Targu” jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenia lokalnego rynku pracy.

Zachętami dla przyszłych inwestorów są preferencyjne stawki dzierżawy terenów SAG oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikającego z opłat za budynki i budowle. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby nowo zatrudnionych osób w przedsiębiorstwach.

Dnia 10 maja 2016 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozszerzenia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej o tereny Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu.
W związku z powyższym wszelkich informacji dotyczących możliwości lokalizacji przedsiębiorstw oraz wynikających z tego faktu zwolnień podatkowych udzielają pracownicy Krakowskiego Parku Technologicznego - www.kpt.krakow.pl

Informacje dotyczące możliwości lokalizowania przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu Inwestorzy uzyskają w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. 

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Informacje