Informuję, że od dnia 1 października 2019 r. będzie możliwość wydzierżawienia niezabudowanego gruntu położonego w Nowym Targu zlokalizowanego w Strefie Aktywności Gospodarczej oznaczonego jako działki ewid. nr 15819/1, 15820, 15830 i 15833 oraz części działek ewid. nr 15823, 15825, 15826, 15828, 15829, 15831, 15834, 15835, 15836, 15837, 15838, 15839, 15840, 15841, 15842, 15843, 15846, 15847, 15848, 15849, 15818/1, 15821, 15822, 15824/1 o łącznej powierzchni 2 ha 71 a 60 mkw.

Zainteresowane podmioty mogą składać oferty w sprawie dzierżawy ww. terenu do dnia 23 września 2019 r.

Złożone oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

  1. rodzaj działalności – preferowany profil to produkcja, dopuszcza się również usługi, obowiązuje zakaz handlu.

  2. wysokość planowanych nakładów,

  3. planowana liczba nowych miejsc pracy,

  4. czasokres dzierżawy – min. 10 lat,

  5. orientacyjny termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji.

Informuję również, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 571) powyższy obszar znajduje się w obrębie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Proponowane stawki czynszu dzierżawnego w załączeniu.

 

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr Grzegorz Watycha

 

Stawki dzierżawy dla miejskich terenów w obrębie SAG

  • umowa dzierżawy na min. 10 lat;
  • w pierwszym roku dzierżawy – 0,20 zł/m2/miesiąc – zakładamy, że w tym czasie Inwestor będzie miał czas na uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację inwestycji;
  • od drugiego do piątego roku dzierżawy – 0,35 zł/m2/miesiąc;
  • po piątym roku dzierżawy – do dziesiątego stawka wzrasta o 20% rocznie;
  • powyższe stawki są kwotami netto i podlegają waloryzacji od drugiego do piątego roku dzierżawy. W latach kolejnych z uwagi na 20% wzrost stawki dzierżawy nie przewiduje się waloryzacji.

 

FORMULARZ dla przedsiębiorców składających ofertę na dzierżawę nieruchomości na terenie SAG w  Nowym Targu (plik PDF, plik LibreOffice lub MS Word 2007-2016)

Mapa terenów SAG