Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków dotacyjnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o pow. 2-20 ha, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu lokalizuje się we wschodniej części miasta Nowy Targ, pomiędzy drogą powiatową nr K1673 (ulica Waksmundzka) a rzeką Dunajec. W bezpośrednim otoczeniu terenu projektowanej SAG przebiega droga wojewódzka nr 969 (DW969) – Nowy Targ – Stary Sącz oraz droga krajowa DK 49 Nowy Targ - Jurgów - granica państwa. Teren strefy, z uwagi na sąsiedztwo cieków wodnych otaczają wały przeciwpowodziowe.

W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków dla miasta Nowy Targ. 

W ramach działań związanych z realizacja projektu zrealizowane zostały następujące roboty:

 • budowa drogi dł. ok. 405 m, szer. 6,0 m, kategoria obciążenia ruchem KR3 wraz z chodnikiem zakończona zatoką manewrową,
 • przebudowa drogi dojazdowej wraz z mostem,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej o dł. 469  m, ø 315  mm oraz ok. 29 m o średnicy ø 400 z separatorami i piaskownikiem,
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią dł. 558,6 m, z przepompownią i rurociągiem tłocznym o średnicy ø 110 na długości ok. 88,2 m, pozostała część średnica ø 315,
 • budowa sieci wodociągowej dł. 642,2 m, ø 160,
 • budowa oświetlenia drogowego dł. 405  m,
 • budowa sieci teletechnicznej dł. 405 m,
 • możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

 

Wartość projektu: 

Całkowity budżet projektu: 2.838.961,70 zł

Koszty kwalifikowane: 1.900.047,49 zł 

Kwota dotacji (dofinansowanie 80% wydatków kwalifikowanych) 1.520.037,99 zł 

Celem bezpośrednim projektu Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenie oferty lokalnego rynku pracy. 

Utworzenie SAG w Nowym Targu wpłynie na wzrost poziomu inwestycji przemysłowych, co w znaczący sposób zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu i wpłynie na rozwój przedsiębiorczości.

Do istotnych oddziaływań projektu należy zaliczyć:

 • udostępnienie przedsiębiorcom atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w obrębie miasta,
 • spadek poziomu bezrobocia w powiecie nowotarskim,
 • wykorzystanie potencjału wykwalifikowanych pracowników,
 • zmniejszenie poziomu migracji zarobkowej,
 • wzrost prestiżu Nowego Targu jako stolicy Podhala,
 • zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w centrum miasta,
 • poprawę ładu przestrzennego miasta,
 • wzrost poziomu zamożności gminy.

 

Przyjęto założenie, że w okresie trwałości projektu, to jest do roku 2019 na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej ulokowanych zostanie co najmniej 6 przedsiębiorstw, które utworzą nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy

Zakłada się wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości wynikającego z opłat za dzierżawę budynków i budowli. Ich wysokość będzie uzależniona od liczby osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach, które osadzą się na terenie strefy. Utworzenie 25 miejsc pracy skutkować będzie zwolnieniem z podatku na okres 5 lat, odpowiednio 20 miejsc pracy – 4 lata, 15 – 3, 10 – 2, 5 – 1. Dotyczy to zarówno średnich i dużych inwestorów krajowych i zagranicznych, jak też firm lokalnych. Projekty uchwał w tej sprawie w najbliższych miesiącach zostaną przedstawione Radzie Miasta.

Informacje dotyczące możliwości lokalizowania przedsiębiorstw w projektowanej Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu Inwestorzy uzyskają w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki

Osoby do kontaktu:

mgr inż. Wojciech Watycha – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki, tel. + 48 18 26 11 271, fax. +48 18 26 62 312,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Czyszczoń – Inspektor w Wydziale Rozwoju i Urbanistyki,, tel. + 48 18 26 11 230, fax +48 18 26 62 312,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

SAG mapa z naniesionymi działkami przeznaczonymi do wydzierżawienia